Các hoạt động trực tuyến thường vẫn tạo ra tác động đến với môi trường, tuy nhiên với việc hoạt động trên hệ sinh thái của Google - một công ty carbon trung tính, thông qua một sự kết hợp của trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng, mua năng lượng tái tạo và cacbon offset chất lượng cao, tất cả các sản phẩm chúng ta sử dụng trong S-Home YouthSpace đều không tác động đến môi trường.

Ngoài ra, các công cụ làm việc của S-Home YouthSpace giúp rút ngắn khoảng cách không gian giữa mọi người, từ đó cắt giảm những chi phí in ấn không cần thiết, chi phí đi lại giữa các địa điểm và giảm tác động đến môi trường tổng thể.